main menu

Etusivu Keitä me olemme Palvelumme Tuettu asuminen Ota yhteyttä

Tervetuloa kotisivuillemme!

Keitä me olemme


Lasten ja Nuorten Kilpi syntyi, kun Perhe- ja tukipalvelu Kontinen ja MiLe- tukipalvelut yhdistivät osaamisensa kesällä 2016. Tuotamme sosiaali- ja terveydenhuollon avohuollon palveluita, esimerkiksi ammatillista tukihenkilötyötä, perhetyötä, neuropsykiatrista valmennusta, lasten ja nuorten toiminnallisia ryhmiä, perhe- ja psykoterapiaa sekä toimintaterapiaa Satakunnan alueella. Toimipisteemme sijaitsee Porissa. Yrityksen omistavat Mika Lehtinen ja Marko Kontinen.


Mika Lehtinen
Päivähoitaja
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Sosiaali- ja terveydenhuollon esimies- ja johtamistutkinto
Neuropsykiatrinen valmentaja
Muita koulutuksia:
Dialektisen käyttäytymisterapian-menetelmäkoulutus,
ART-koulutus, MAPA-koulutus,
Terveydenhuollon perusteet -koulutus,
seikkailukoulutuksia ja lukuisa määrä pienempiä koulutuksia.


Marko Kontinen
Laillistettu sosionomi
Diakoni
Nuorisotyönohjaaja
Neuropsykiatrinen valmentaja
Edunvalvojakoulutus
Toimintaterapian opintoja
Muita koulutuksia: Seikkailumenetelmien käyttö, Luonnon ja luonnossa liikkumisen terapeuttinen käyttö työvälineenä, MAPA, ART sekä tietotekniikkaan, että moottoriajoneuvojen rakentamiseen ja korjaamiseen liittyvät lyhyemmät koulutukset.OhjaajammeSeppo Lastumo
050 322 7599
seppo(a)lastenjanuortenkilpi.fi

Lasse Sammalisto
050 564 5360
lasse(a)lastenjanuortenkilpi.fi

Laura Oksa
050 575 0710
laura(a)lastenjanuortenkilpi.fi

Kari Palosaari
050 300 4929
kari(a)lastenjanuortenkilpi.fi

Julius Palonen
050 513 1118
julius(a)lastenjanuortenkilpi.fi

Jaana Kanerva
050 597 1481
jaana(a)lastenjanuortenkilpi.fi

Marju Kauppinen
050 597 2489
marju(a)lastenjanuortenkilpi.fi

Jyri Juhola
050 911 5691
jyri(a)lastenjanuortenkilpi.fi

Mika Grönman
050 592 0338
mikag(a)lastenjanuortenkilpi.fi

 


 
 
 

ToimistollaSarianna Lehtinen (asiakasohjaus, laskutus, sopimukset ym.)
050 560 8598
sarianna(a)lastenjanuortenkilpi.fi
info(a)lastenjanuortenkilpi.fi

Palvelumme
Tarjoamme eri elämäntilanteissa oleviin perheisiin ammatillista tukihenkilötyötä, perhetyötä, psyko-ja perheterapiaa, lasten ja nuorten toiminnallisia ryhmiä, neuropsykiatrista valmennusta, toimintaterapiaa, eläinavusteista työtä, sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Tarkempaa tietoa käyttämistämme menetelmistä saat henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus (nepsy) on ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu henkilöille joilla on jokin neuropsykiatrinen erityisvaikeus kuten kielellinen erityisvaikeus, oppimisvaikeus, ADHD/ADD, Aspergerin oireyhtymä tai Touretten oireyhtymä.

Neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellista toimintaa, jonka ajatuksena on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Valmennuksen alussa asetetaan tavoitteet ja valmennussuhde päättyy kun tavoitteet on saavutettu. Valmennus tapahtuu asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä. Valmennuksen avulla pyritään tukemaan asiakkaan arjen ja elämänhallintaa, löytämään hänen vahvuuksiaan ja voimavarojaan ja hyödyntämään niitä sekä rakentamaan positiivista minäkuvaa ja vahvistamaan itsetuntoa.

Neuropsykiatrisesta valmennuksesta saa apua myös itsenäistymiseen, vuorovaikutustaitojen ja itseilmaisun vahvistamiseen, oppimisen ja koulutyön haasteisiin tai työelämässä selviytymiseen. Alaikäisen nepsy-valmennettavan perhettä voidaan auttaa löytämään keinoja ja toimintamalleja arkeen, käsittelemään kokemuksiaan ja ratkomaan arjen ongelmia.

Perhetyö

Perhetyö on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Perhetyötä voidaan tehdä ehkäisevänä tai ns. korjaavana työnä.

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa yksilölle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa. Terapiassa pyritään toiminnalla vaikuttamaan yksilön toimintamahdollisuuksiin, joita saattavat rajoittaa erilaiset kehitykselliset häiriöt, ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset, sairaudet tai vammat. Terapian avulla toimintakykyä ja kehitystä pyritään edistämään ja ylläpitämään opastamalla yksilö löytämään ja hallitsemaan keinoja huolehtia itsestään, olemaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa, tekemään työtä / opiskelemaan, viettämään vapaa-aikaa ja leikkimään.

Eläinavusteinen työ

Eläinavusteisesta työstä on kyse silloin, kun terveys- tai sosiaalialan koulutuksen saanut työntekijä käyttää eläimiä apuna työssään. Eläimen mukaantulo edistää ihmisen kuntoutumista monilla eri tavoilla.

Puhumisen ohella voidaan hyödyntää toiminnan ja siihen liittyvän elämyksen kautta tapahtuvaa oppimista. Eläimen kanssa työskennellessä on mahdollista saada esille sellaista tunne-elämään liittyvää tietoa, jolle ei vielä ole sanallista ilmaisua. Näitä asioita voidaan työntekijän tuella ottaa tietoisesti käsittelyyn.

Eläinten kanssa työskentely on sosiaalipedagokista toimintaa, jolla on todettu olevan ennantaehkäiseviä ja korjaavia vaikutuksia, sekä myönteistä vaikutusta ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat ammatillisen tuen tarpeessa. Tukitoimia tarjoamme arjen hallintaan, vanhempien kasvatuksen tukemiseksi, syrjäytymisen tai laitossijoituksen ehkäisyksi.Kilven ammatillinen tukihenkilötyö kykenee tukemaan myös lapsen / nuoren tai muun perheenjäsenen psyykkisessä oireilussa.

Psyko- ja perheterapia

Psykoterapiassa vaikeita asioita prosessoidaan keskustelemalla. Tarvittaessa voidaan käyttää erilaisia oireita tuottavien toimintatapojen tunnistamista ja muuttamista helpottavia harjoitteita.

Toiminnalliset ryhmät

Erilaiset lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevat ryhmät ovat osa Kilven toimintaa. Esimerkiksi elämys- / liikuntaryhmä, sosiaalisten taitojen ryhmä, moottoripaja jne.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

”Sosiaalipedagoginen hevostoiminta (SPHT) on ennalta ehkäisevä ja korjaava sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä syrjäytymisen ehkäisyssä. Toiminnassa korostuu sosiaalipedagoginen viitekehys eli sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen.” (Peltonen 2008)

Talliyhteisöllä ja hevosella on rauhoittava ja mielihyvää tuottava vaikutus ja niillä on havaittu olevan merkitystä syrjäytymisen ehkäisyssä sekä jo syntyneiden ongelmien hoidossa. Sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan kuuluu kaikki tallilla tehtävät työt, esimerkiksi hevosen harjaaminen, ruokinta, taluttaminen, ratsastus ja ajaminen. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan päämääränä on auttaa sellaisia henkilöitä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai jotka ovat jo syrjäytyneet normaalielämästä.

Kaiken toiminnan keskipisteenä on hevosen hyvinvointi. Sen kautta pyritään näyttämään asiakkaalle myös niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy. Näitä ovat puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo. Hevosen kanssa opetellaan myös vuorovaikutustaitoja. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu asiakkaan oman toiminnan kautta saatuun kokemukseen. Tärkeässä osassa hevostoiminnassa ovat tallissa olevat muut ihmiset ja toimintaa ohjaava alalle koulutettu aikuinen.

Parhaimmillaan sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ratkaisukeskeistä itsensä kehittämistä, jolloin ei lähdetä etsimään ratkaisua asiakkaan ongelmiin menneisyydestä, vaan keskitytään hänen voimavaroihinsa. Voimavarojen tunnistamisen jälkeen pohditaan yhdessä, miten ne voisivat olla apuna ja tukemassa asiakkaan tervettä kasvua ja itsensä kehittämistä. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa jossa edetään kohti asiakkaan sosiaalista vahvistamista. Tavoitteet asettaa asiakas itse omasta elämismaailmastaan käsin. (Hyvätti 8.2.2008)

Sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta hyötyvät eri elämäntilanteessa olevat ihmiset. Hevostoiminnalla voi auttaa koulupudokkaita ja voi tarjota työttömälle syyn nousta aamulla sängystä. Yksi tapa järjestää toimintaa on vaikkapa työharjoittelujaksot talleilla. Hevostoiminta voi tuoda esimerkiksi mielenterveyskuntoutujalle ajankulua ja tarjota samalla mielekkään harrastuksen, jonka avulla kuntoutuminen voi alkaa. Syömishäiriöiset eivät usein jaksa tehdä tallilla kovin fyysistä työtä, joten heille on tarjolla kevyempiä askareita hevosten parissa kuten hevosen harjaus ja vaikkapa varustehuolto. Pienet askareetkin voivat jo edesauttaa fyysisen kunnon kohentumista ja sitä kautta asiakkaan kokonaisvaltaista jaksamista. Parhaassa tapauksessa liikunta kannustaa myös syömään säännöllisemmin. Autisteilla ja pikkulapsilla hevostoiminta voi auttaa parantamaan keskittymiskykyä ja viestintätaitoja, koska hevosen seuralla on usein lasta rauhoittava vaikutus. Sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta on todettu olevan hyötyä myös päihdekuntoutujille. (Pesonen, Hankimo, Pystynen & Pesonen 2007, 218)

Tuettu asuminen

Lasten ja Nuorten Kilven tukiasumispalvelu on yksilöllistä ohjausta nuorille ja nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea elämänhallintaansa. Palvelu suunnitellaan aina asiakaslähtöisesti nuoren yksilöllisten tavoitteiden mukaan.

Tukiasumisella tuemme nuorta itsenäiseen selviämiseen ja edistämme hänen osallisuuttaan omassa elämässään. Vahvistamme hänen voimavarojaan ja toimintakykyään arjessa, vuorovaikutustaidoissa ja vastuun ottamisessa. Tuemme häntä harjoittelemaan päivittäisiä toimintoja, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluita sekä löytämään mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan. Autamme tarvittaessa myös opiskelu- ja työpaikan etsimisessä.

Tukiasumisen piiriin nuoret / nuoret aikuiset voivat tulla esimerkiksi lastensuojelulain mukaisen jälkihuollon, mielenterveyspalveluiden tai vammaispalveluiden kautta. Asiakkaat asuvat vuokralla Kilven vuokra-asunnoissa.

Ota yhteyttä
Mika Lehtinen 041 546 8692
mika(a)lastenjanuortenkilpi.fi

Marko Kontinen 040 180 5469
marko(a)lastenjanuortenkilpi.fi

Lasten ja Nuorten Kilpi
Kestintie 1 LT2, 28220 Pori

Asiakasohjaukseen, laskutukseen ja sopimuksiin liittyvissä asioissa sinua palvelee Sarianna Lehtinen. Sariannan tavoittaa arkisin klo 8 -16 välisenä aikana joko toimistoltamme Kestintieltä, numerosta 050 560 8598 tai sähköpostitse info(at)lastenjanuortenkilpi.fi. Voit jättää Sariannalle myös yhteydenottopyynnön, jos et tavoita Mikaa tai Markoa.Jos haluut tietää missä meen, kato somesta...FacebookInstagramYoutube